Spring over hovedmenu

Rapport fra udvalget

Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet afleverede i december 2014 sin rapport til regeringen, der indeholder 27 anbefalinger til et moderniseret arbejdsskadesystem.

Hurtigere afgørelser i arbejdsskadesager og en bedre indsats til mennesker, der er ramt af en arbejdsskade, skal sikre, at flere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Det er hovedbudskabet i rapporten fra ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet, der indeholder 27 anbefalinger til, hvordan arbejdsskadeområdet kan moderniseres.

Ekspertudvalget fik i oktober 2013 til opgave at finde ud af, hvordan arbejdsskadesystemet kan indrettes, så det i højere grad understøtter, at mennesker med en arbejdsskade kan blive på arbejdsmarkedet. Målet er, at skabe en bedre balance, så der fremover både er fokus på erstatning og på at fastholde de tilskadekomne på arbejdsmarkedet.

De 27 anbefalinger i rapporten lyder blandt andet på, at den tilskadekomne skal have en tidligere og bedre koordineret indsats, hvor arbejdsgiveren bliver inddraget langt mere end i dag. Eksperterne foreslår også, at erstatningen skal udmåles, så den understøtter fastholdelse på arbejdsmarkedet, ligesom udvalget peger på, at hurtigere afgørelser af erstatningens størrelse og en tidlig afklaring af den enkeltes muligheder vil være med til at mindske det pres, som mange tilskadekomne oplever, når de venter på at få afgjort deres sag.

Oversigt over de 27 anbefalinger:

 1. Afgørelse om anerkendelse inden 21 uger og udmåling af erstatning inden 14 måneder
 2. Vurdering af méngodtgørelse inden 14 måneder
 3. Mulighed for tabt arbejdsfortjeneste for tilskadekomne efter en arbejdsulykke
 4. Mulighed for godtgørelse for svie og smerte i sager med varigt mén
 5. Simplere udmåling af erstatning for erhvervsevnetab
 6. Ensartet samspil mellem erstatning for erhvervsevnetab og det sociale ydelsessystem
 7. Mulighederne for genoptagelse af arbejdsskadesager indskrænkes
 8. Styrket fokus på tabsbegrænsningspligten
 9. Erstatning for tab af erhvervsevne udbetales løbende
 10. Fuld skattepligt for erstatning for tab af erhvervsevne
 11. Overvejelse om hensigtsmæssig sammenhæng ml. arbejdsskade-, erstatningsansvars- og pensionsområdet
 12. Beskyttelse mod afskedigelse begrundet i fravær forårsaget af en arbejdsulykke
 13. Forsikringsselskaber skal have udvidet betalingsforpligtelse
 14. Fastholdelsesplan til kommune og Arbejdsskadestyrelsen i sager med sygefravær over 8 uger
 15. Udbygget vejledning til arbejdsgiverne ved anmeldelse
 16. Obligatorisk fast-track i sager med sygefravær over 8 uger
 17. Arbejdsgiveren skal medvirke i fastholdelsesprocessen
 18. Opdateret aftale eller rehabiliteringsplan sendes senest 18 uger efter skaden til Arbejdsskadestyrelsen
 19. Fokuseret anvendelse af lægeerklæringer
 20. Tværfaglig og helhedsorienteret indsats i de vanskelige arbejdsskadesager
 21. Fastholdelseskoordinator i kommunerne
 22. Ny vidensenhed i Arbejdsskadestyrelsen
 23. Sygedagpengerefusion betinges af anmeldelsen af arbejdsskaden
 24. Ændret anmeldekriterium for arbejdsulykker
 25. Begrænsning i forsikringsselskabernes oversendelse af sager til Arbejdsskadestyrelsen
 26. Ændret anmeldekriterium for erhvervssygdomme
 27. Systematisk udveksling af elektroniske oplysninger