Spring over hovedmenu

Whistleblowerordning

Beskæftigelsesministeriet har en koncernfælles whistleblowerordning for departementet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Hvem kan bruge whistleblowerordningen?

Beskæftigelsesministeriets whistleblowerordning kan bruges af:

 • Ansatte i ministeriet,
 • Tidligere ansatte, der vil indrette om forhold, der vedrører ansættelsesperioden,
 • Endnu ikke ansatte, der vil indberette om forhold fx i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger,
 • Samarbejdspartnere som har et vedvarende eller formaliseret samarbejde med ministeriet, fx leverandører eller underleverandører. Du kan som ansat eller tidligere ansat i Beskæftigelsesministeriet, som samarbejdspartner (fx leverandør) til ministeriet eller som ansat hos en samarbejdspartner sende oplysninger om alvorlige kritisable forhold ind til ministeriets koncernfælles whistleblowerordning.

Hvad kan der indberettes om?

Whistleblowerordningen omfatter oplysninger om alvorlige forhold, som er af betydning for varetagelsen af Beskæftigelsesministeriets opgaver.

Alvorlige forhold kan fx være:

 • Strafbare forhold, fx overtrædelse af tavshedspligten og misbrug af økonomiske midler.
 • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, fx forvaltningsloven, databeskyttelsesloven eller offentlighedsloven.
 • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, fx krav om saglighed eller grundsætningen om magtfordrejning.
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, fx om tjenesterejser eller gaver.
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane.
 • Seksuel chikane, fx enhver form for uønsket adfærd med seksuelle undertoner for at krænke en persons værdighed – især ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Hvordan indberetter man?

Beskæftigelsesministeriets whistleblowerenhed modtager indberetninger på whistleblower@bm.dk.

Når du sender mailen, skal du være opmærksom på, om den mailadresse, du sender fra, kan sende krypteret. Hvis det ikke er tilfældet, bør du ikke sende følsomme og/eller fortrolige oplysninger i mailen. I stedet kan du sende oplysningerne med fysisk post til Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København K, mærk kuverten: ”Må ikke åbnes - overleveres personligt til whistleblowerenheden”).

Hvis du indberetter, er du som udgangspunkt ikke anonym. Beskæftigelsesministeriets whistleblowerenhed vil fx have jeres afsenderadresse, og oplysninger i jeres indberetning kan fortælle, hvem I er. I praksis kan det også være vanskeligt for whistleblowerenheden at gå videre med jeres indberetning, hvis vi ikke ved, hvem der indberetter.

Den eller de, som oplysningerne i en indberetning handler om, kan i visse tilfælde via aktindsigt have ret til at få at vide, hvem der har indberettet.

Beskæftigelsesministeriet opretter om kort tid en webformular, hvor det også bliver muligt at indberette anonymt til whistleblowerordningen.