Spring over hovedmenu

Lovprogram 2019/2020

Her kan du se Beskæftigelsesministeriets lovprogram for folketingssamlingen 2019/2020.

På grund af Covid-19 har regeringen valgt at udskyde en række lovforslag til næste folketingsår. På beskæftigelsesministeriets område drejer det sig blandt andet lovforslaget om tidlig tilbagetrækning.

Ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.)

Lovforslaget har til formål at lette grænsehindringer ved flytning mellem rigsdelene for personer, der er tilkendt førtidspension i en rigsdel. Efter lovforslaget vil hver rigsdel udveksle relevante oplysninger, der nedsætter sagsbehandlingstiden, skabe mulighed for at medtage en tilkendt førtidspension i op til 12 måneder ved flytning inden for rigsfællesskabet og indføre automatisk tilkendelse af førtidspension i den tilflyttede rigsdel for personer, der er tilkendt højeste førtidspension i Grønland eller på Færøerne, eller førtidspension i Danmark.


Ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie)

Lovforslaget har til formål at forbedre seniorers økonomiske tilskyndelse til at arbejde i deres seniorliv. Med lovforslaget indføres en forhøjelse af fradragsbeløb for arbejdsindkomst før fastsættelse af den personlige tillægsprocent og pensionstillæg for folkepension, en forhøjelse af fradragsbeløb i indtægtsgrundlaget for ægtefælles og samlevers indkomst samt en forhøjelse af den skattefri seniorpræmie. Endvidere indføres en ny skattefri seniorpræmie for beskæftigede det andet år efter folkepensionsalderen. Lovforslaget udmønter dele af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra maj 2019 og følger op på forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2019.

Ændring af lov om sygedagpenge, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (En enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.)

Lovforslaget har til formål at følge op på evalueringen af sygedagpengereformen. Med lovforslaget målrettes bl.a. brugen af lægeattesten LÆ285 ved at gøre det frivilligt for kommunerne at indhente lægeattesten til første opfølgningssamtale. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra april 2019.


Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Obligatorisk pensionsordning for personer i fleksjobordningen m.v. samt konsekvensændringer som følge af den forenklede beskæftigelsesindsats m.v.)

Lovforsalget har til formål at foretage en række konsekvensændringer i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, således at den obligatoriske pensionsordning for personer under fleksjobordningen indskrives i loven. Ændringen er en følge af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (lov nr. 339 fra april 2019). Lovforslaget indeholder derudover præciseringer og konsekvensændringer bl.a. som følge af den vedtagne forenklede lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lov nr. 548 fra maj 2019).


Lov om et midlertidigt børnetilskud til forsørgere, der modtager integrationsydelse eller er berørt af loftet over den samlede hjælp

Formålet med lovforslaget er at indføre et midlertidigt børnetilskud til de familier med 0-14-årige børn, som er berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. Det midlertidige tilskud udløber, når et nyt ydelsessystem - som opfølgning på den kommende ydelseskommissions anbefalinger - træder i kraft, forventeligt medio 2021. Lovforslaget er en opfølgning på forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2019 og aftalen om et nyt midlertidigt tilskud til de børnefamilier, som er berørt af kontanthjælpsloftet eller er på integrationsydelse, mellem samme partier fra september 2019.


Ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring (En ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet)

Lovforslaget har til formål at indføre en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Lovforslaget indebærer bl.a., at Arbejdstilsynets indsats i højere grad målrettes de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer, at tilsynet får flere redskaber, og at sanktionerne ved alvorlige og gentagne overtrædelser af loven skærpes. Lovforslaget gennemfører dele af den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra april 2019 og forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2019.


Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, lov om Udbetaling Danmark, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og integrationsloven (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.)

Lovforslaget har til formål at forenkle og skærpe reglerne om sanktioner i kontanthjælpssystemet, så kommunerne får lettere ved at administrere reglerne. Reglerne skal endvidere understøtte, at borgerne reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet eller en indsats, der kan bringe dem tættere herpå. Lovforslaget skal endvidere skabe mere og bedre kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser med det formål at forhindre misbrug og fejludbetalinger. Denne del af lovforslaget udmønter aftalen om mere enkle og skærpede sanktioner, skærpet kontrol og færre fejludbetalinger mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra november 2018. Med lovforslaget afskaffes desuden den kommunale medfinansiering af efterlevelseshjælp, og der foretages konsekvensændringer i forskellige love som følge af, at integrationsydelsen pr. 1. januar 2020 skifter navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse.


Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer)

Lovforslaget har til formål at forbedre mulighederne for, at seniorer kan blive ansat i et fastholdelsesfleksjob. Forslaget medfører, at personer med under seks år til folkepensionsalderen, som har en væsentligt og varigt nedsat arbejdsevne, får mulighed for at komme i fleksjob på deres hidtidige arbejdsplads hurtigst muligt. Forslaget udmønter dele af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra maj 2019 og følger op på forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2019.

Ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension)

Lovforslaget har til formål at indføre seniorpension, som er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte seniorer med langvarig beskæftigelse mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen, hvis de vurderes at have en arbejdsevne på 15 timer eller under. Det konkrete indhold i lovforslaget, herunder spørgsmålet om tilkendelsesmyndighed afventer drøftelser i forligskredsen. Forslaget udmønter dele af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra maj 2019 og følger op på forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2019.


Ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, samt lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Opfølgning på anbefalingerne fra det lovforberedende udvalg med henblik på sikring af overenskomstmæssige vilkår på vejtransportområdet)

Lovforslaget har til formål at sikre ensartede og fair vilkår på vejtransportområdet ved visse former for kørsel i Danmark. Lovforslaget er en udmøntning af et lovforberedende udvalgsarbejde, som er nedsat med henblik på at følge op på den fælles anbefaling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening fra april 2019.


Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Harmonisering af reglerne om anmeldelse af arbejdsulykker, opdatering af kapitaliseringsfaktorer m.v.)

Lovforslaget har til formål at harmonisere reglerne om anmeldelse af arbejdsulykker efter hhv. arbejdsskadesikringsloven og arbejdsmiljøloven for at gøre reglerne om anmeldelse af arbejdsulykker mere gennemskuelige og dermed forbedre rammevilkårene for erhvervslivet. Med lovforslaget lægges endvidere bl.a. op til at opdatere levetidsforudsætningerne, der anvendes ved beregning af erstatninger, så de fremadrettet altid vil afspejle befolkningens generelle levetid.

Ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Justering af reglerne om beregning af pension som opfølgning på kalenderårsmodellen)

Lovforslaget har til formål at følge op på reglerne om beregning af pension i lov om social pension, som blev ændret med kalenderårsmodellens indførelse pr. 1. januar 2015.


Ændring af lov om en aktiv socialpolitik m.v. (Justering af reformen af førtidspension og fleksjob)

Med lovforslaget udmøntes en forventet aftale om justeringer af reformen af førtidspension og fleksjob i forligskredsen for reformen. Lovforslaget er en opfølgning på forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark” mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2019.

Lovgivning om ret til tidlig tilbagetrækning

Regeringen har til hensigt efter overenskomstforhandlingerne i foråret 2020 at fremsætte og få vedtaget lovgivning vedrørende ret til tidlig tilbagetrækning.