Spring over hovedmenu
Pige på vej til skole
Ydelseskommissionen har afleveret sine anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem og har haft særligt fokus på børnene. Kommissionen kommer med forslag, der sikrer børn et fritidsliv på niveau med deres jævnaldrende.

Ydelseskommissionen

Ydelseskommissionen har den 31. maj 2021 afleveret sine anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. Kommissionen foreslår et enkelt og mere gennemskueligt kontanthjælpssystem med kun to satser og uden kontanthjælpsloft og 225-timersregel. Det er en markant forenkling, som både øger beskæftigelsen og skaber en rimelig og mere ensartet levestandard.

Regeringen nedsatte i december 2019 en Ydelseskommission til at gentænke hele kontanthjælpssystemet. Det har blandt andet været en bunden opgave for kommissionen at finde en afløser for kontanthjælpsloftet, uden at det bliver muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang. Kommissionen har også skullet finde en balance mellem, at børn skal kunne vokse op under rimelige forhold, og at der skal være en gevinst for deres forældre ved at tage et arbejde.

Afrapportering fra Ydelseskommissionen

Fejl i den trykte version af rapporten
I den trykte version af rapporten er der fejl i bilagstabellerne (tabel 12.5 og fra tabel 12.10 og frem). Fejlene er rettet i den elektroniske version, som kan downloades her på siden.

Ydelseskommissionens rapport: Samlede anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem (PDF) Bilag til rapporten (PDF) Pressemeddelelse fra Ydelseskommissionen (PDF) Faktaark 1 - Et enkelt og mere gennemskueligt system – uden kontanthjælpsloftet (PDF) Faktaark 2 - En mere ensartet levestandard på et rimeligt niveau (PDF) Faktaark 3 - Mere lige vilkår for børn (PDF) Faktaark 4 - Tydelige økonomiske incitamenter til at blive selvforsørgende (PDF) Faktaark 5 - De økonomiske effekter af Ydelseskommissionens anbefalinger (PDF) Faktaark 6 - Familietypeeksempler (PDF) Faktaark 7 - Ydelser til indvandrere (PDF) Litteratursurvey af effekter af kontanthjælpslignende ydelser (PDF)

Debatindlæg af Ydelseskommissionen

Debatindlæg: "Vores anbefalinger kan både øge beskæftigelsen og styrke børnefamilierne", bragt i Berlingske 2. juli 2021 Debatindlæg: "Ydelsessystemet bør tage højde for, at mange unge har udfordringer ud over ledighed", bragt i Politiken 19. juni 2021 Debatindlæg: "Derfor løfter vores forslag ikke alle danske børn ud af fattigdom", bragt i Politiken 12. juni 2021 Debatindlæg: "Kort sagt an­be­fa­ler vi et en­kelt sy­stem, hvor folk be­løn­nes for ar­bej­de – også selv­om det ikke er fuld tid", bragt i Børsen 3. juni 2021

Medlemmer

Torben Tranæs, professor og forskningsdirektør i VIVE, har været formand. 

Ud over formanden har Ydelseskommissionen bestået af fem personer med bredt sammensatte kompetencer på det social- og beskæftigelsespolitiske område. Det drejer sig om:

 • Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune
 • Jon Kvist, professor, Roskilde Universitet
 • Jytte Andersen, tidligere minister og tidligere medlem af Folketinget
 • Lisbeth Pedersen, forsknings- og analysechef, VIVE
 • Mette Ejrnæs, professor i økonomi, Københavns Universitet

 

Kommissorium

Kontanthjælpssystemet er det underste økonomiske sikkerhedsnet og målrettet borgere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Det skaber tryghed, og kontanthjælpen udgør derved en af grundpillerne i den danske velfærdsmodel.

Det samlede kontanthjælpssystem skal balancere en række hensyn. Der skal være et midlertidigt økonomisk sikkerhedsnet til dem, der står i en svær situation. Samtidig skal princippet om ret og pligt være et bærende element. Det betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og bidrage i det omfang, det er muligt. Det skal også kunne betale sig at arbejde eller tage en uddannelse. Derfor er det også sund fornuft, at nyankomne udlændinge mv. skal bidrage, og at vi stiller krav, før de får de samme rettigheder til ydelser.

Det nuværende kontanthjælpssystem er kommet i ubalance. Det skyldes en række løbende justeringer og knopskydninger – ikke mindst indførelsen af kontanthjælpsloftet. Kontanthjælpsloftet rammer bl.a. nogle børnefamilier hårdt: Uanset børns baggrund og deres forældres situation bør et fremtidigt kontanthjælpssystem understøtte, at alle børn i Danmark vokser op under rimelige forhold og med mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet.

Et nyt kontanthjælpssystem kræver et grundigt forarbejde. Kontanthjælpssystemet er komplekst, og der kan opstå nye ubalancer, hvis fx kontanthjælpsloftet afskaffes, uden at der sættes noget andet i dets sted. Derfor nedsætter regeringen en ydelseskommission, som efter senest 12 måneder skal levere konkrete anbefalinger på kontanthjælpsområdet, herunder i forhold til integrationsydelsen.

Ydelseskommissionen skal se på forsørgelsesydelser, enkeltydelser og løbende tillægsydelser, som personer i kontanthjælpssystemet kan modtage, herunder boligsikring, særlig støtte, børnetilskud mv.

På den baggrund skal kommissionen i sine anbefalinger til et nyt ydelsessystem:

 • Sikre, at ret og pligt er det bærende princip i kontanthjælpssystemet. Alle borgere, herunder gruppen af ikke-vestlige indvandrere, skal deltage i det arbejdende fællesskab i videst muligt omfang.
 • Sikre, at borgere og familier i kontanthjælpssystemet, der ikke har andre forsørgelsesmuligheder, har en nogenlunde ens levestandard.
 • Tage højde for, at børn i Danmark skal vokse op med mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet.
 • Sikre balance mellem en rimelig levestandard, samtidig med at ydelsesmodtagere skal have en tilstrækkelig tilskyndelse til at arbejde eller uddanne sig, herunder i integrationsgrunduddannelse (IGU) for nytilkomne.
 • Sikre, at der er en tilskyndelse til at forsikre sig gennem en A-kasse.
 • Finde en erstatning for kontanthjælpsloftet, der sikrer, at det ikke er muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang.
 • Gøre sig overvejelser om et balanceret optjeningsprincip for nytilkomne på linje med integrationsydelsen, så nytilkomne først skal bidrage i en periode, før de kan få fuld gavn af de danske overførselsindkomster. Et optjeningsprincip skal sikre, at ydelsesniveauet ikke bliver en selvstændig tiltrækningsfaktor, tilskynde til selvforsørgelse, men samtidig understøtte rimelige levevilkår.
 • Sikre et mere enkelt, gennemskueligt og sammenhængende ydelsessystem. Gennemsigtige regler understøtter borgernes retsstilling og forståelse af rettigheder og pligter.
 • Undersøge betydningen af personlig gæld for ydelsesmodtageres levestandard og overveje initiativer, som kan understøtte, at personlig gæld ikke modvirker tilskyndelsen til at arbejde eller tage uddannelse.
 • Sikre, at et nyt ydelsessystem er sammentænkt med en pligt til at bidrage 37 timer svarende til en almindelig arbejdsuge for nytilkomne og andre udlændinge med et integrationsbehov.
 • Sikre et hensigtsmæssigt samspil med andre overførselsindkomster

Anbefalingerne skal være i overensstemmelse med intentionerne bag regeringens nærhedsreform.

Kommissionen kan beslutte, om den for at løse opdraget også vil foreslå ændringer inden for kontanthjælpssystemet i bred forstand, herunder indsatser.

Det er væsentligt, at kommissionen anbefaler løsninger, der kan understøttes digitalt, er lette at administrere i praksis, og som udgør en robust og fremtidssikret ramme om kontanthjælpssystemet.

Ydelseskommissionen skal vurdere konsekvenserne af deres anbefalinger, herunder:

 • Fordelingsmæssige og økonomiske konsekvenser for ydelsesmodtagere, herunder for forsørgere i kontanthjælpssystemet.
 • Økonomiske konsekvenser for kommuner og stat.
 • Beskæftigelse og tilskyndelse til uddannelse.
 • Administrative konsekvenser.

Anbefalingerne skal samlet set være udgiftsneutrale og må ikke svække beskæftigelsen. Såfremt der er behov for finansiering, kan kommissionen pege på finansieringsforslag inden for kontanthjælpssystemet bredt set. Vurderingen af anbefalingerne skal ske på baggrund af ministeriernes gældende regneprincipper.

Kommissionen skal i så vid udstrækning som muligt tage udgangspunkt i eksisterende viden. Hvor det er relevant, kan der inddrages internationale erfaringer, herunder fx forskelle i ydelsesniveauer for nyankomne flygtninge mv. i Danmark og vores nabolande samt de svenske erfaringer med en rigsnorm.

Det lægges til grund, at centrale aktører inddrages i kommissionens arbejde, og der nedsættes derfor en følgegruppe med formænd og direktører for arbejdsmarkedets parter, der bl.a. skal mødes 2-3 gange med hele kommissionen.

Kommissionen betjenes af et sekretariat, som ledes af Beskæftigelsesministeriet med deltagelse fra Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Andre ministerier inddrages efter behov.

Kommissionen skal afslutte sit arbejde med afrapportering til regeringen ved udgangen af 2020.

Kommissorium for Ydelseskommissionen (PDF)