Spring over hovedmenu
Ældre tømrer hjælper yngre tømrer
Folketinget har i december 2020 vedtaget en ny ret til tidlig pension, som giver dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet, mulighed for en værdig tilbagetrækning.

Ny ret til tidlig pension

Fra 2022 får danskere med de længste og ofte hårdeste arbejdsliv ret til at trække sig tidligere tilbage. Retten til tidlig pension er baseret på objektive kriterier og tager udgangspunkt i antallet af år på arbejdsmarkedet.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 10. oktober 2020 en aftale om ret til tidlig pension. 

Aftalen giver fra 2022 mennesker med lange og ofte hårde fysiske arbejdsliv ret til at trække sig tidligere tilbage. Retten til tidlig pension er baseret på objektive kriterier og tager udgangspunkt i antallet af år på arbejdsmarkedet.

Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen. Alderen for opgørelsen og antallet af år på arbejdsmarkedet vil følge med udviklingen i folkepensionsalderen.

Ud over beskæftigelse, hvad enten der er tale om lønmodtagere eller selvstændige, tæller også perioder med blandt andet dagpenge, sygedagpenge, deltidsarbejde, barselsorlov og obligatorisk praktikperioder med elevløn eller SU også med. På den måde bliver man ikke afskåret fra tidlig pension, hvis man fx har arbejdet deltid i mange år, været arbejdsløs af flere omgange eller har været i praktik under uddannelse.

41.000 helårspersoner ventes i 2022 at få ret til tidlig pension. Otte ud af ti er ufaglærte eller faglærte. Det skønnes, at 24.000 helårspersoner vil benytte retten, og at 6.000 af dem vil komme fra beskæftigelse, mens resten vil komme fra efterløn og andre overførselsindkomster.

Aftalepartierne er også enige om, at der skal være en anden mulighed for dem, der ikke har arbejdet år nok, for de kan også være mærket af arbejdslivet. Derfor lægges der op til, at det skal være lettere at få seniorpension, så man kan benytte ordningen, hvis man kan arbejde mindre end 18 timer om ugen. Lempelsen skal aftales nærmere med partierne bag seniorpensionen.

I aftalen er der også fokus på at styrke arbejdsmiljøet. Der er blandt andet afsat 100 millioner kroner i 2023, som offentlige og private arbejdspladser kan søge for at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Derudover bliver der sat penge af til at forebygge sygefravær og tidlig nedslidning på risikoarbejdsområder inden for den offentlige sektor.

Aftalen finansieres blandt andet gennem et samfundsbidrag fra den finansielle sektor og en nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats.